Privatumo politika

  1. Politikos paskirtis, pagrindinės sąvokos

1.1. Šia Privatumo politika (toliau – Politika) UAB „Garbaris“, į.k. 145229570, (toliau – Įmonė) pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą Įmonės klientams ir kitiems duomenų subjektams ir įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Duomenų subjektai patiki Įmonei savo asmeninę informaciją ir Įmonė yra atsakinga už tai, kad būtų pateisintas duomenų subjektų pasitikėjimas. Politika apibrėžia Įmonės įsipareigojimą ir atsakomybę, siekiant apsaugoti ir gerbti asmens privatumą, Įmonės ir jos darbuotojų veiksmus tvarkant asmens duomenis, naudojant Įmonėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus.

1.2. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:

1.2.1. duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Įmonė tvarko;

1.2.2. asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.2.3. asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

1.2.4. duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys, pavyzdžiui, raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis, arba žodinis pareiškimas. Tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba neveikimas nėra laikomi sutikimu;

1.2.5. duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje Įmonė laikytina duomenų valdytoju;

1.2.6. duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis;

1.2.7. darbuotojas – asmuo, kuris su Įmone yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį;

1.2.8. priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

1.2.9. tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;

1.2.10. Įmonės internetinis tinklalapis – www.siuvinejimocentras.lt;

1.2.11. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.2.12. klientas – 16 metų ar vyresnis fizinis asmuo, perkantis arba planuojantis pirkti Įmonės parduodamas prekes ir tuo tikslu pateikęs savo asmens duomenis Įmonei;

1.2.13. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, numatytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

1.3. Šia Politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis.

1.4. Ši Politika darbuotojų asmens duomenų tvarkymui taikoma tiek, kiek jo nereglamentuoja Įmonės direktoriaus įsakymu patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Ši Politika taip pat taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Įmonė tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.

1.5. Įmonės tvarkomi asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.6. Susikurti paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje, pateikti savo asmens duomenis tvarkymui per Įmonės internetinį tinklalapį turi teisę 16 metų ar vyresni asmenys.

1.7. Šios Politikos 1.6 punkte numatoma galimybė pateikti savo asmens duomenis tvarkymui per Įmonės internetinį tinklalapį tik 16 metų ar vyresniems asmenims, kadangi vaikams reikia ypatingos jų asmens duomenų apsaugos, nes jie gali nepakankamai suvokti su asmens duomenų tvarkymu susijusius pavojus, pasekmes ar apsaugos priemones ir savo teises, susikurti paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje.

1.8. UAB „myWorld Lithuania“, kurios lojalumo partneris yra Įmonė, numato, kad registruotis ir dalyvauti UAB „myWorld Lithuania“ valdomoje Cashback World Programoje gali asmenys, sulaukę 14 metų amžiaus, tačiau iki pilnametystės būtina gauti raštišką įstatyminio atstovo sutikimą. Atitinkamai, užpildyti popierinę anketą Įmonės prekybos vietoje UAB „myWorld Lithuania“ lojalumo kortelei, kurią išduoda Įmonė, gauti gali asmenys, sulaukę 14 metų amžiaus. Tačiau anketą ketinantis pildyti nepilnametis asmuo privalo atvykti su savo įstatyminiu atstovu, kuris, parodęs savo atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą, pateikia raštišką savo, kaip įstatyminio atstovo, sutikimą anketos pildymui ir nepilnamečio asmens duomenų tvarkymui lojalumo kortelės išdavimo ir naudojimo tikslais.

1.9. Klientų asmens duomenys renkami Įmonės internetu parduodamų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais (prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui), kliento identifikavimui Įmonės informacinėje sistemoje, kliento identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Įmonės internetiniame tinklalapyje, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui, o taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.

1.10. Įmonė Politikos 1.9 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas, banko sąskaitos duomenys, duomenys apie pirkėjo elgseną ir įsigytus pirkinius.

1.11. 1.9. punkte nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Įmonės pareiga vykdyti sudarytą su duomenų subjektu sutartį ir /arba asmens duomenų subjekto prašymu (užsakymu) imtis veiksmų sutarčiai sudaryti.

1.13. Įmonė Politikos 1.12 punkte nurodytos lojalumo programos įgyvendinimo tikslais tvarko tokius asmens duomenis: šalis, kalba, lytis, vardas, pavardė, gimimo data, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nepilnamečių įstatyminių atstovų vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas.

1.14. 1.12 punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.

1.15. Įmonė tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko šiuos klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris.

1.16. 1.15 punkte nurodytų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra duomenų subjekto sutikimo davimas.

1.17. Kai asmens duomenys yra tvarkomi 1.12 ir/arba 1.15 punkte nurodytais lojalumo programos įgyvendinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu tiek, kiek tvarkymas susijęs su šiais tikslais, panaikindamas savo sutikimą.

1.18. Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

2.1. Tvarkyti klientų asmens duomenis Įmonėje, įskaitant jų perdavimą Politikos 2.2 punkte numatytiems tretiesiems asmenims, turi teisę tik darbuotojai. Kiekvienas darbuotojas privalo saugoti kliento asmens duomenų paslaptį ir laikytis asmens duomenų apsaugos teisės aktų bei šių Taisyklių reikalavimų.

2.2. Vykdant Įmonės internetu parduodamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis, Klientų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Įmonės partneriams, Įmonės vardu veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, kurie teikia siuntų pristatymo ir kitas su prekių pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu susijusias paslaugas (asmens duomenys atskleidžiami tik tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamų paslaugų suteikimui). Klientų, kurie Įmonės prekybos vietoje užpildo popierines anketas UAB „myWorld Lithuania“ lojalumo kortelei, kurią išduoda Įmonė, gauti, užpildytose anketose pateikti asmens duomenys elektronine forma perduodami UAB „myWorld Lithuania“. Klientams Įmonės internetinėje parduotuvėje užsakius Amway produkcijos, užsakymas su atitinkamais asmens duomenimis jo vykdymui perduodamas Amway Polska Sp. z o. o., Alticor Corporation atstovybei, atstovaujančiai minėtą bendrovę Lietuvoje. Klientų asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų tvarkytojams, su kuriais Įmonė yra pasirašiusi sutartis, kuriose yra nuostatos dėl asmens duomenų perdavimo/teikimo, ir jei duomenų tvarkytojas užtikrina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalaujamą perduodamų asmens duomenų apsaugą. Visais kitais atvejais klientų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3. Klientų, kurie Įmonės prekybos vietoje užpildo popierines anketas UAB „myWorld Lithuania“ lojalumo kortelei, kurią išduoda Įmonė, gauti, užpildytos anketos su jose pateiktais asmens duomenimis saugomos Įmonėje, rakinamoje spintelėje/stalčiuje, ir jas tvarkyti bei prieiti prie jų turi teisę tik Įmonės direktorius arba jo specialiai tam įgaliotas Įmonės darbuotojas. Visi kiti klientų asmens duomenys renkami ir saugomi elektronine forma, automatiniu būdu. Jeigu Įmonės internetiniame tinklalapyje pateikto kliento užsakymo vykdymui yra atsispausdinama popierinė užsakymo forma, ji turi būti sunaikinta nedelsiant po užsakymo įvykdymo ir už tai yra atsakingas užsakymo vykdymą pabaigęs darbuotojas.

2.4. Darbuotojai laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų paslaptį taip pat galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Vykdydami šiame punkte numatytas pareigas darbuotojai privalo:

2.4.1. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su klientų asmens duomenimis nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;

2.4.2. nedelsiant pranešti Įmonės direktoriui apie bet kokią situaciją, keliančią grėsmę asmens duomenų saugumui.

2.5. Asmens duomenų tvarkymo terminas: asmens duomenys tvarkomi tol, kol tampa nebereikalingi jų tvarkymo tikslams:

2.5.1. klientų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Įmonės internetu parduodamų prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais (1.9 punktas) yra saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo paskutiniojo užsakymo, pateikto per Įmonės interneto tinklalapį;

2.5.2. asmens duomenys tvarkomi 1.12 punkte nurodytos lojalumo programos įgyvendinimo tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo dalyvauti lojalumo programoje panaikinimo, arba iki lojalumo programos pasibaigimo;

2.5.3. klientų asmens duomenys tvarkomi 1.15 punkte nurodytais tiesioginės rinkodaros tikslais, tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).

2.6. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

2.7. Asmens duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Įmonės vadovas.

  1. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

3.1. Duomenų subjekto teisės:

3.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą Įmonėje;

3.1.2. susipažinti su Įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.1.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

3.1.4. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymą;

3.1.5. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė galioja esant vienam iš šių pagrindų:

3.1.5.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

3.1.5.2. duomenų subjektas atšaukia sutikimą, pagal kurį buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

3.1.5.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

3.1.5.4. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės;

3.1.6. teisę į duomenų perkeliamumą: duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:

3.1.6.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;

3.1.6.2. duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

3.2. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl galimai neteisėto jo asmens duomenų tvarkymo.

3.3. Duomenų subjektas turi teisę įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal Lietuvos Respublikos teisę ir kurios įstatais nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, kuri veikia duomenų subjekto teisių bei laisvių apsaugos srityje, kiek tai susiję su jų asmens duomenų apsauga, jo vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis jam tam tikromis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytomis teisėmis

3.4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka:

3.4.1. asmuo, siekdamas įgyvendinti 3.1 punkte nurodytas teises, turi pateikti Įmonei rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis). Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti;

3.4.2. pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

3.4.2.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Įmonę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

3.4.2.2. jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;

3.4.2.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

3.4.2.4. jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti elektroniniu parašu;

3.4.3. duomenų subjekto teisė nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įgyvendinama duomenų subjektui informavus apie savo nesutikimą Įmonę elektroniniu paštu ar telefonu ir pateikus informaciją apie visas Įmonės internetiniame tinklalapyje sukurtas savo paskyras;

3.4.4. jeigu duomenų subjektas turi savo paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje, peržiūrėti ir redaguoti Įmonės internetiniame tinklalapyje pateiktą asmeninę informaciją ir savo kontaktinius duomenis gali apsilankęs savo paskyroje. Per savo paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje duomenų subjektas gali įgyvendinti ir savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.5. Šios Politikos 3.4.1 punkte nurodytus prašymus nagrinėja Įmonės direktorius. Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas asmeniui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.

3.6. Pateikdamas prašymus pagal 3.4.1. punktą duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis. Tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise (pavyzdžiui, kreipiasi į Įmonę dėl informacijos apie tvarkomus jo asmens duomenis dažniau nei vieną kartą per šešis mėnesius), Įmonė turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu.

3.7. Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už kompiuterių priežiūrą Įmonės darbuotojai.

  1. Slapukai („cookies“) ir jų naudojimas

4.1. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai duomenų subjektas apsilanko Įmonės internetiniame tinklalapyje, kadangi duomenų subjekto interneto protokolo adresą turi atpažinti Bendrovės serveris.

4.2. Įmonės internetiniame tinklalapyje taip pat naudojami duomenų analizavimo valdymo įrankiai – slapukai („cookies“).

4.3. Naudodamasis Įmonės internetiniu tinklalapiu duomenų subjektas sutinka, kad duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šiame tinklalapyje naudojami slapukai. Kiekvieną kartą lankydamasis Įmonės internetiniame tinklalapyje, atitinkamai keisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, duomenų subjektas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju Įmonė negali garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės.

  1. Asmens duomenų saugumas

5.1. Įmonė įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Įmonė juos šalina nedelsdama.

5.3. Įmonės darbuotojai laikosi konfidencialumo principo, kaip tai numatyta Politikos 2.4 punkte.

5.4. Įmonės kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

5.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Įmonė nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.

5.6. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Įmonė nepagrįstai nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

  1. Atsakomybė

6.1. Duomenų subjektas privalo Įmonei pateikti išsamius ir teisingus duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus.

6.2. Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės internetinio tinklalapio funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad jis bus visiškai apsaugotas nuo virusų. Įmonė jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su Įmonės internetiniame tinklalapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įmonės internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.

6.3. Duomenų subjektas, turintis savo paskyrą Įmonės internetiniame tinklalapyje, privalo užtikrinti savo prisijungimo duomenų saugumą. Įmonė neatsako už žalą, duomenų subjekto patirtą dėl netinkamo šiame punkte numatytos pareigos įgyvendinimo.

6.4. Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorines teises) į Įmonės internetinio tinklalapio turinį ir informaciją priklauso Įmonei. Be išankstinio Įmonės rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kuria Įmonės internetinio tinklalapio dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Įmonės intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ši Politika atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų apsaugą.

7.2. Politika skelbiama viešai Įmonės internetiniame tinklalapyje. Įmonės klientai su šia Politika supažindinami elektroninėmis priemonėmis.

7.3. Darbuotojai su Politika supažindinami pasirašytinai.

7.4. Įmonė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką. Su pakeitimais duomenų subjektai supažindinami Politikos 7.2-7.3 punktuose nustatyta tvarka.

7.5. Duomenų subjektai bet kokiais su šia Politika susijusiais jiems rūpimais klausimais gali kreiptis į Įmonės darbuotojus, Įmonės internetiniame tinklalapyje nurodytais kontaktais.