pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.siuvinejimocentras.lt internetinėje parduotuvėje (toliau ir – internetinė parduotuvė, el. parduotuvė).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo www.siuvinejimocentras.lt internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo elektroniniu būdu www.siuvinejimocentras.lt, priešingu atveju laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis visa apimtimi.

 1. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Vykdydamas internetinę prekybą Pardavėjas išskirtinį dėmesį skiria asmens duomenų apsaugai, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais LR galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.2. www.siuvinejimocentras.lt internetiniame tinklalapyje viešai skelbiama Pardavėjo direktoriaus patvirtinta Privatumo politika detaliai reglamentuoja Pardavėjo ir jo darbuotojų veiksmus tvarkant Pirkėjų asmens duomenis, naudojant įmonėje įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Pirkėjų, kaip duomenų subjektų, teises ir jų įgyvendinimo tvarką, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus.

2.3. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.3.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.3.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.4. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui ir jos vykdymui, įskaitant pristatymą, būtini Pirkėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris, kiti pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, kad tokie duomenys bus naudojami išimtinai prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

2.5. Pirkėjui pageidaujant gauti Pardavėjo informacinius pranešimus, Pirkėjui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik Pirkėjo aiškiai duoto sutikimo pagrindu, kurį jis turi teisę bet kada atšaukti.

2.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.7. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes Pirkėjas patvirtina, kad jam yra 16 ar daugiau metų ir jis turi teisę pats priimti sprendimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant sutikimą, kad jo asmens duomenis tvarkytų Pardavėjas šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

2.8. Pardavėjui siekiant užtikrinti nuoseklų www.garbaris.lt internetinio tinklapio funkcionalumą, užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą, priminti Pirkėjui apie patikusias prekes, rinkti internetinio tinklalapio lankymo statistiką, www.siuvinejimocentras.lt internetiniame tinklapyje yra naudojami slapukai. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio internetiniame tinklalapyje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie internetinio tinklapio ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito internetiniame tinklalapyje metu, Pirkėjo naršyklė nuskaito slapuką ir perduoda informaciją atgal internetiniam tinklalapiui arba elementui, kuris iš pradžių nustatė tą slapuką. Slapukų internetiniame tinklalapyje renkama informacija padeda atpažinti internetinio tinklalapio lankytoją, išsaugoti lankymosi internetiniame tinklalapyje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos. Norėdamas ištrinti savo kompiuteryje išsaugotus slapukus Pirkėjas turi susipažinti su savo naudojamos naršyklės instrukcijomis, kurias galima rasti naršyklės meniu spustelėjus „Pagalba“.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja taikyti tinkamas organizacines, technines ir teisines priemones Pirkėjo asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB SEB bankas; „Swedbank“, AB; „Luminor“ bankas; AB „Citadelė“ bankas; „Danske“ bankas; „Paypal“sistema; „Paysera“ sistema ir kitais Pardavėjo nurodytais atsiskaitymo būdais. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.5.Gavę Jūsų mokėjimą, pradėsime rinkti prekes. Šis procesas gali užtrukti nuo 1 val. iki kelių dienų. Tai priklauso nuo Jūsų užsakytų prekių ir kiek šiuo metu turime užsakymų.

5.5.1Nesumokėjus už prekes per 2 darbo dienas užsakymas anuliuojamas .

5.6 Prekių rinkimas, pakavimas, išsiuntimas 2 – 5 darbo dienos, priklausomai nuo vietoje turimų prekių.

5.7 Prekės renkamos iš realios parduotuvės, Kauno Urme. Nesant kai kurių prekių pirkėjui siūloma :

5.7.1 Užsakytoms turimoms prekėms 5 % nuolaida.

5.7.2 Gražinti sumokėtus pinigus į sąskaitą.

5.8 Minimali apsipirkimo suma 10 eur .

 1. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 1. Prekių kokybės, garantijos.

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes LR CK 6.22810 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-06-11 dienos nutarime dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR CK 6.363 str. nustatyta tvarka. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 1. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.